Regulamin

Definicje

 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin ma na celu zapewnienie prawidłowego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.
  2. Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi.
  3. Źródłem danych wykorzystywanych w Serwisie są wpisy dokonywane do katalogu na wniosek podmiotów.
  4. W ramach Serwisu, NETSTEL SOFTWARE współpracuje z Klientami udostępniającymi Użytkownikom własne treści/serwisy. Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Klientów NETSTEL SOFTWARE z zastrzeżeniem, że do takich usług stosuje się regulaminy poszczególnych serwisów udostępnianych przez Klientów NETSTEL SOFTWARE. Do usług świadczonych przez NETSTEL SOFTWARE stosuje się postanowienia Regulaminu (oraz, w szczególnych przypadkach, regulaminy szczegółowe udostępnione przez NETSTEL SOFTWARE).
  5. NETSTEL SOFTWARE zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie i/lub regulaminach szczegółowych, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez NETSTEL SOFTWARE bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.
  6. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów, (jeśli regulaminy takie zostały wprowadzone, a informacja o ich przedstawieniu została przesłana Użytkownikowi).
 2. Dodawanie opinii

  1. NETSTEL SOFTWARE zapewnia Użytkownikom Serwisu możliwość publikacji opinii i ocen o Przedsiębiorcach, których dane są zawarte w Bazie Danych publikowanej w Serwisie.
  2. Opinie mogą odnosić się jedynie do działalności Przedsiębiorcy, którego dotyczą. Użytkownik Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dodanych przez siebie opinii.
  3. Zabrania się dodawania opinii zawierających treści reklamowe lub niezamówione informacje handlowe.
  4. Opinie zamieszczane w Serwisie nie mogą mieć charakteru obraźliwego, naruszać prawa, dobrych obyczajów, dóbr osobistych osób trzecich czy zasad współżycia społecznego.
  5. NETSTEL SOFTWARE zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii lub usunięcia opinii opublikowanej, jeżeli stoi ona w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, prawem, prawami osób trzecich lub godzi w dobre obyczaje, bez konieczności uzyskiwania zgody Użytkownika.
  6. W celu dodania opinii o Przedsiębiorcy wymagane jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 3. Warunki techniczne świadczenia usług

  1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane są:
   1. Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 8.0 i nowsze wersje lub FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.google.pl/intl/pl/chrome/)
   2. System operacyjny Android, Windows Mobile lub Symbian w celach przeglądania stron przy użyciu narzędzi mobilnych w szczególności telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów czy netbooków.
   3. Program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL / TLS oraz autoryzację połączenia SMTP (np. Eudora, Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Netscape Messenger, Opera, The Bat!)
 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. NETSTEL SOFTWARE w ramach Serwisu świadczy usługi bezpłatne i odpłatne.
  2. Świadczenie Usług informacyjnych jest usługą bezpłatną.
  3. Umieszczanie w Serwisie treści reklamowych i marketingowych, a także dodawanie wizytówek premium w do Katalogu Firm Transportowych jest usługą odpłatną.
  4. Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna portalu (taniataxi.p) poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
  5. Zawarcie umowy o świadczenie usług odpłatnych następuje w momencie złożenia zamówienia na daną usługę, które następuje poprzez wniesienie przez Klienta opłaty w wysokości i w sposób określony przez NETSTEL SOFTWARE, podanej przed zawarciem umowy.
  6. Osobom fizycznym, które zawierają umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Zasady dodawnia stron internetowych do Katalogu Firm Transportowych.

  1. Dodawanie i utrzymywanie wpisu w Katalogu Firm Transportowych równoznaczne jest z akceptacją niniejszych zasad i Regulaminu.
  2. Zgłoszenia są rozpatrywane w ciągu 4 dni roboczych.
  3. Zgłoszenie strony nie gwarantuje zaakceptowania wpisu.
  4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy przestrzegać wyświetlanych wskazówek. Niedbale wypełnione zgłoszenie (np. tytuł lub opis będący listą słów kluczowych) może być powodem opóźnienia rozpatrzenia strony. NETSTEL SOFTWARE zastrzega możliwość zmiany tytułu, opisu, słów kluczowych i kategorii.
  5. Opis powinien zwięźle informować o zawartości zgłaszanej strony. Powinien być napisany poprawną polszczyzną, w formie trzecioosobowej lub bezosobowej, unikając języka promocyjnego. Frazy typu "tylko u nas", "gwarantujemy najwyższą jakość", "serdecznie zapraszamy" są usuwane.
  6. Aby dodać wpis należy wykupić pakiet premium lub posiadać już konto z aktywnym pakietem premium uprawniającym do utrzymania odpowiedniej ilości wpisów.
  7. Pytania dot. zasad i funkcjonowania Bazy Danych można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w dziale kontakt Serwisu.
  8. Katalog firm transportowych – to darmowa usługa serwisu taniataxi.pl pozwalająca na prezentacje i przeglądanie danych firm transportowych.
  9. Usługi Serwisu – pakiet usług dla Firm w skład którego wchodzą: a) prezentacja zdefiniowanych przez Klienta danych firmy w branżowym katalogu firm taniataxi.pl b) dostęp do Panelu Klienta c) możliwość prezentacji i aktualizacji: • podstawowych danych Firmy i Klienta (nazwa, opis, adres itp.) • cennika podstawowego • rodzajów świadczonych usług • opisu firmy • adresu strony internetowej oraz maila • numerów telefonów e) możliwość definiowania Promocji i Rabatów.
  10. Ceny i długości okresu ważności Abonamentu są określone w Cenniku Usług Serwisu taniataxi.pl, który jest dostępny w Panelu Klienta.
  11. Promowanie Firmy – funkcjonalność Serwisu polegająca na prezentowaniu danych Firmy na kontrastowym tle na początku listy firm oraz prezentowaniu oferty Firmy na kontrastowym tle na początku listy ofert dla danego kursu. Ceny i długości okresu Promowania są określone w Cenniku Usług Serwisu taniataxi.pl, który jest dostępny w Panelu Klienta.
 6. Płatności

  1. NETSTEL SOFTWARE umożliwia dokonanie płatności z tytułu sprzedaży usług w następujący sposób:
   1. przedpłata online przelewem bankowym
   2. przedpłata online zewnętrznym system płatności PayU (obsługiwany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444).
  2. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU („Płatność PayU”), płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu.
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego.

  1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez NETSTEL SOFTWARE w ramach Serwisu można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:, NETSTEL SOFTWARE Marcin Matusiak spółka jawna z siedzibą przy ul. Prądnickiej 41/2, 31-202 Kraków bądź w formie elektronicznej na adres: [email protected]. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.
  2. Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez NETSTEL SOFTWARE.
  4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez NETSTEL SOFTWARE.
  5. Decyzja NETSTEL SOFTWARE co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
  6. NETSTEL SOFTWARE nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i bądź rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.
 8. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

  1. NETSTEL SOFTWARE zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
  2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w szczególności w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
  3. NETSTEL SOFTWARE nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji (chyba, że takie zapewnienie zostało udzielone Użytkownikowi w formie pisemnej przez NETSTEL SOFTWARE ). NETSTEL SOFTWARE ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ.
  4. NETSTEL SOFTWARE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji lub za skorzystanie z usług Przedsiębiorców znajdujących się w Bazie Danych.
  5. NETSTEL SOFTWARE nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie serwisów dostarczanych przez Klientów NETSTEL SOFTWARE, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach takich serwisów. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko do Klientów NETSTEL SOFTWARE dostarczających dany serwis/treści.
  6. NETSTEL SOFTWARE nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez Klientów NETSTEL SOFTWARE. Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287) należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach którego zawarta została transakcja.
  7. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, NETSTEL SOFTWARE wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność Klientów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.
  8. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe NETSTEL SOFTWARE wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność Klientów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu, zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  9. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy do wiadomości, opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich. NETSTEL SOFTWARE nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść opinii umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie
  10. NETSTEL SOFTWARE nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Prawa własności intelektualnej

  1. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują NETSTEL SOFTWARE. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Serwisu Usługi wyszukiwawcze. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez NETSTEL SOFTWARE lub podmioty działające na jego zlecenie.
  2. NETSTEL SOFTWARE niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały wideo. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
  3. NETSTEL SOFTWARE niniejszym informuje, że umieszczając w swoich reklamach marki, logo, znaki towarowe Klient oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w reklamie elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Klient udziela NETSTEL SOFTWARE nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych NETSTEL SOFTWARE oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe, Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty NETSTEL SOFTWARE związane z ww. roszczeniami. Klient oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.
  4. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:
   1. zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,
   2. wyświetlenie treści na ekranie monitora.
   Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody NETSTEL SOFTWARE lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.
  5. Użytkownicy, udostępniając materiały/treści w ramach Serwisu niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a NETSTEL SOFTWARE przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.
 10. Postanowienia końcowe.

  1. NETSTEL SOFTWARE ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu NETSTEL SOFTWARE  każdorazowo zawiadomi Użytkowników o h zmianach w niniejszym Regulaminie wraz z ich wskazaniem i udostępnieniem treści nowego Regulaminu poprzez:
   1. opublikowanie w Serwisie nie później niż na 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu,
   2. wysłanie wiadomości elektronicznej, nie później niż na 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu, na adres e-mail podany przez Użytkownika, który zawarł Umowę z Usługodawcą.
  3. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał  po upływie 14 dni po jego opublikowaniu.
  4. W przypadku braku akceptacji wobec proponowanych zmian w Regulaminie Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie oświadczenia na adres korespondencyjny lub e-mailowy Usługodawcy.
  5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie taniataxi.pl.
  7. Wszelkie zapytania Użytkowników powinny być kierowane pod adres: NETSTEL SOFTWARE Marcin Matusiak spółka jawna z siedzibą przy ul. Prądnickiej 41/2, 31-202 Kraków.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 roku